แว่นท็อปเจริญ ตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นฟรี ให้แก่ผู้สูงอายุบ้านบางแค เนื่องในโอกาสเดือนสิงหามหามงคล

วันที่เผยแพร่ 18 ก.ย. 2562
นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ กล่าวว่า “แว่นท็อปเจริญ ได้ดำเนินโครงการดูแลใส่ใจสุขภาพดวงตาเพื่อสังคมไทย เพื่อรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลเอาใจใส่สุขภาพดวงตา ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นให้คนในสังคมทั่วประเทศมีสุขภาพดวงตาที่ดีมาโดยตลอด ผ่านการมอบบริการด้านสายตาแบบครบวงจร ทั้งการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นฟรีให้แก่ประชาชน ตลอดจนการให้ความรู้และคำแนะนำวิธีการดูแลสายตาโดยจักษุแพทย์ นักทัศนมาตรและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา ทั้งยังมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ป่วยทางด้านสายตา ให้ได้รับโอกาสการมองเห็นอย่างเข้าถึง และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยทั่วประเทศอีกด้วย”   ในโอกาสอันดียิ่งในช่วงเดือนสิงหาคม ห้างแว่นท็อปเจริญจึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากกรมกิจการผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคในการดำเนินการตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นฟรีให้แก่ผู้สูงวัย จำนวนกว่า 200 ราย ทั้งนี้โครงการฯ ยังเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดี และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอีกด้วยแว่นท็อปเจริญ ตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นฟรี ให้แก่ผู้สูงอายุบ้านบางแค ภาพประกอบ